Opisy gg....

Temat: Szkolenia BHP właśnie znowelizowano
A MOŻE KTOŚ MI POWIE CZY NOWY WZÓR DOTYYCZY TYLKO SZKOLEŃ OKRESOWYCH CZY WSZYSTKICH TJ. WSTĘPNE PLUS INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY [/quote] Jeśli masz rozporządzenie o szkoleniach BHP, to czytaj dokładnie - do szkoleń wstępnych jest druk "Karta Szkolenia Wstępnego w dziedzinie BHP", a do szkoleń okresowych druk "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP" ;)
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5050Temat: Zaświadczenie
Coś w tym chyba jest.Nie dalej jak wczoraj kończyłem egzaminem szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp.Otóż kierowniczka ośrodka szkoleniowego zapowiedziała nam,że zaświadczenia będą do odebrania w przyszłym tygodniu,ponieważ zmienił się wzór,a...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1625


Temat: Rejestry???
Witam serdecznie!! Mam pytanie dotyczące prowadzenia rejestru szkoleń w firmie. Jakie rejestry są obowiązkowe? prowadzę rejestr szkoleń wstępnych i stanowiskowych ( dane pracownika, stanowisko, rodzaj szkolenia, data i podpis), czy mam prowadzić oddzielny rejestr szkoleń okresowych? Mam też wzór Rejestru wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP ( zawiera informacje o wstępnych, stanowiskowych, podstawowych oraz okresowych szkoleniach, ale nie ma tam miejsca na podpis pracownika, wpisuje się tylko datę szkolenia i numer wydanego zaświadczenia0. Czy potrzeba prowadzić jeszcze oddzielny rejestr szkoleń okresowych z podpisami pracowników? Jak bym mógł poprosić o wzór takiego...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5703


Temat: Jeszcze o szkoleniach!!!! po 1 lipca
Witam, Mam trzy pytania : Czy prowadząc działalnośc w zakresie obsługi BHP i szkoleń muszę mieć pozwolenie kuratora oswiaty? Czy sprawdzenie wiedzy po stanowiskowym musi w formie pisemnej? Jaki wzór zaświadczenia...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1262


Temat: nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
mam dwa pytania dotyczące tego dzieła (dz.u.180 z roku 2004 poz. 1860) 1. § 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne ... § 16. 2. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika. co ustawodawca miał na myśli pisząc odrębne...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1230


Temat: Operator wózka widłowego - ważność kursu
Witam!! Mam pytanie o termin ważności kursu operatora wózka spalinowego i akumulatorowego, czy takie zaświadczenie ważne jest bezterminowo, czy taki operator powinien co jakiś okres przechodzić szkolenie w tej dziedzinie(szkolenie aktualizujące, ew. kurs okresowy). Czy jest może jakiś wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu "kierowca wózka spalinowego i akumulatorowego" określony rozporządzeniem. Pozdrawiam :rolleyes: Dz.U.02.70.650. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem ... poz. 1321 ze zm. o dozorze technicznym. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5757


Temat: zaświadczenia bhp
Witam, Chciałabym się dowiedzieć czy jest jakiś przepis, który określa wzór zaświadczenia dla szkolenia okresowego bhp dla pracowników fizycznych lub biurowych. Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4848


Temat: zaświadczenia bhp
Poniżej wklejam uzasadnienie do projektu zmian rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp. Fragment ten odnosi się do wzorów zaświadczeń. Uzasadnienie Podstawą prawną projektowanego rozporządzenia jest upowaŜnienie zawarte w art. 2375 ustawy z ... 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972) weszło w Ŝycie z dniem 1 lipca 2005 r. W § 13 ust. 1 i w § 16 ust. 2 rozporządzenia zobowiązano organizatorów szkolenia do wydawania zaświadczeń potwierdzających ukończenie określonego szkolenia - według wzoru ustalonego ... Rozporządzenie to umoŜliwiało wydawanie zaświadczeń dla wszystkich form szkolenia w zakresie bhp określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy; przepisy obu ww. rozporządzeń były zatem spójne. Z dniem 14 marca ... formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), wydane na podstawie art. 68c ustawy o systemie oświaty. W rozporządzeniu tym zostały określone nowe wzory zaświadczeń, a takŜe ustalone formy kształcenia w sposób uniemoŜliwiający stosowanie nowych przepisów do celów związanych z prowadzeniem i dokumentowaniem szkolenia w dziedzinie bhp. Powoduje to liczne wystąpienia pracodawców i jednostek prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bhp w sprawie wyjaśnienia problemów związanych z zaistniałą sytuacją. Dla rozwiązania tych problemów proponuje się: - dla potrzeb dokumentowania szkolenia w zakresie bhp ustalenie (w załączniku nr 3 do rozporządzenia) wzoru zaświadczenia, które mogłoby być stosowane do wszystkich form szkolenia określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, - zamieszczenie (w dodanym § 1a) definicji wszystkich form szkolenia w zakresie bhp, określonych w ww. rozporządzeniu. ... przepisami, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej.”. Tymi odrębnymi przepisami, w odniesieniu do szkolenia w dziedzinie bhp, są przepisy Kodeksu pracy i wydanego na jego podstawie ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w sprawie potrzeby nowelizacji omawianego rozporządzenia, m.in. w zakresie ustalenia wzoru zaświadczenia dokumentującego przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bhp, zostało przesłane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wystąpienie Głównego Inspektora Pracy (pismo z dnia 7 marca 2007 r.).
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4848


© 2009 Opisy gg.... - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates